Gebruiksvoorwaarden inclusief Verwerkersovereenkomst

V5 28-06-2022 | 16:59:06

1. Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

1.1 Deze Gebruiksoorwaarden van Kentaa B.V., hierna te noemen Kentaa, zijn van toepassing voor het gebruik van Kentaa Crowdfunding (PLUS), Kentaa Event Fundraising (PLUS), Kentaa Kom-In-Actie (PLUS) tenzij er andere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn tussen Organisatie en Kentaa. De gebruiksvoorwaarden van Organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden geven inzicht in de rechten en plichten die het gebruik van Kentaa Crowdfunding (PLUS), Kentaa Event Fundraising (PLUS) of Kentaa Kom-In-Actie (PLUS) met zich meebrengt.

1.3 Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken Partijen om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren zodat ieder op de hoogte is van de rechten en plichten voordat een abonnement wordt afgesloten op Kentaa Crowdfunding (PLUS), Kentaa Event Fundraising (PLUS) of Kentaa Kom-In-Actie (PLUS). Door een abonnement af te sluiten, op welke manier dan ook, worden deze gebruiksvoorwaarden geacht te zijn aanvaard.

2. Definities

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden van Kentaa, in de meest recente versie.
2. Payment Provider: Mollie B.V., kantoorhoudende te (1016 EE) Amsterdam aan de Keizersgracht 313, KvK-nummer 30204462.
3. Kentaa: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KENTAA B.V., kantoor houdende te (6811 AD) Arnhem aan de Jansbuitensingel 29, KvK-nummer 33141708.
4. SDOF: de stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving, kantoor houdende te (6811 AD) Arnhem aan de Jansbuitensingel 29, KvK-nummer 61828181.
5. Organisatie: de stichting of vereniging die een geldig abonnement heeft voor het Product.
6. Kentaa Crowdfunding: een webapplicatie van Kentaa voor het maken van webpagina’s die gebruikt kunnen worden voor maximaal drie gelijktijdige crowdfunding campagnes of als algemene donatiepagina. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
7. Kentaa Crowdfunding PLUS: de webapplicatie Kentaa Crowdfunding van Kentaa zonder limieten en met een aantal aanvullende functionaliteiten. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
8. Kentaa Event Fundraising: een webapplicatie van Kentaa voor het maken van webpagina’s die gebruikt kunnen worden voor een fondsenwervend evenement van de Organisatie. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
9. Kentaa Event Fundraising PLUS: de webapplicatie Kentaa Event Fundraising van Kentaa zonder limieten en met een aantal aanvullende functionaliteiten. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
10. Kentaa Kom-In-Actie: een webapplicatie van Kentaa voor het maken van webpagina’s die gebruikt kunnen worden voor geldinzamelacties van derden voor de Organisatie. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
11. Kentaa Kom-In-Actie PLUS: de webapplicatie Kentaa Kom-In-Actie van Kentaa zonder limieten en met een aantal aanvullende functionaliteiten. Kentaa draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicatie.
12. Product: verzamelnaam voor de applicaties: Kentaa Crowdfunding, Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising, Kentaa Event Fundraising PLUS, Kentaa Kom-In-Actie en Kentaa Kom-In-Actie PLUS.
13. Website: De internetpagina’s van de Producten met de domeinnaam kentaa.com.
14. Abonnement; het abonnement voor het gebruik van het Product door een Organisatie.
15. Donateur: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Donatie doet aan de Organisatie op of via de Website.
16. Actiestarter: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ten behoeve van het opstarten van een geldinzamelactie voor een Organisatie of ten behoeve van het inschrijven voor een Evenement van een Organisatie, zich heeft geregistreerd op de Website.
17. Team: een groep van één of meerdere Actiestarters.
18. Teamstarter: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ten behoeve van het opstarten van een geldinzamelactie voor een Organisatie of ten behoeve van het inschrijven voor een Evenement van een Organisatie, een team heeft geregistreerd op de Website.
19. Landingspagina: het subdomein op de Website en de daarbij horende (sub)webpagina’s die behoren bij een, op het Product geregistreerde en toegelaten, Organisatie.
20. Project: een project waarvoor de Organisatie via de Website geld inzamelt.
21. Evenement: een evenement dat is vermeld of wordt gestart op of via de Website waarmee de deelnemers via deelname aan dat evenement geld inzamelen voor de Organisatie.
22. Doelbedrag: het door de Organisatie beoogde op te halen geldbedrag voor een Project of Evenement, zoals vastgesteld door de Organisatie.
23. Doeldatum: de datum waarop de Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald, indien dit van toepassing is voor een Project, of de datum waarop het Evenement plaatsvindt.
24. Projectpagina: een webpagina onder de Landingspagina waarop informatie staat over het Project of Evenement inclusief het Doelbedrag, Doeldatum, het aantal Actiestarters en het totaal aan opgehaalde Donatiebedragen.
25. Teampagina: een webpagina onder de Landingspagina of Projectpagina die door een Teamstarter via de Website is aangemaakt ten behoeve van een geldinzamelactie. Op deze Teampagina staat informatie over het Team zoals het geldbedrag dat Teamstarter met de actie streeft op te halen, en een aanmeldmogelijkheid voor teamleden.
26. Actiepagina: een webpagina onder de Landingspagina, Projectpagina of Teampagina die door een Actiestarter via de Website is aangemaakt ten behoeve van een geldinzamelactie. Op deze Actiepagina staat persoonlijke informatie van de Actiestarter zoals het geldbedrag dat Actiestarter met de actie streeft op te halen.
27. Donatie: het overmaken van een geldbedrag door een Donateur aan een Organisatie op de Landingspagina, Projectpagina, Teampagina of Actiepagina.
28. Donatiebedrag: het totale bedrag dat een Donateur via de Website betaalt.
29. Inschrijfgeld: het totale bedrag dat een Actiestarter betaalt voor de inschrijving voor een Evenement.
30. Webshopgeld: het totale bedrag dat een Actiestarter betaalt bij de inschrijving voor een Evenement voor een artikel dat bij de inschrijving besteld kan worden.
31. Aanmeldingsprocedure: De online uit te voeren procedure op de Website om als Organisatie een Abonnement af te sluiten op de Producten.
32. Payment Provider kosten: de kosten die Payment Provider per transactie in rekening brengt voor het faciliteren van online betalingen via de Website.
33. Vrijwillige Bijdrage Platformkosten: het extra bedrag dat Donateurs betalen als een bijdrage in de kosten van Kentaa voor de hosting, support en doorontwikkeling van het Product en de dienstverlening van Kentaa naar de Organisaties die gebruik maken van het Product.
34. Dashboard: de beveiligde webtool via welke Organisatie haar Landingspagina en de daaronder vallende Projectpagina’s, Teampagina’s en Actiepagina’s kan beheren. Het Dashboard biedt ook inzage in de gebruikgegevens van deze pagina’s en geeft toegang tot SUMO en alle informatie over de Donaties aan de Organisatie, waaronder persoonsgegevens van Donateurs, Teamstarters, Actiestarters, deelnemers aan evenementen en belangstellenden die zich bijvoorbeeld hebben ingeschreven op een nieuwsbrief.
35. SUMO: het online support centre binnen het Dashboard met informatie over de werkwijze van de functionaliteiten van het Product.
36. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat Kentaa, via Organisatie als verwerkingsverantwoordelijke, bij of in verband met het uitvoeren van haar dienstverlening verkrijgt.
37. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming-EU 2017/679. Kentaa garandeert dat haar bedrijfsvoering hieraan voldoet. Nadere afspraken zijn beschreven in de Verwerkersovereenkomst die is opgenomen in Artikel 16 van deze Gebruiksvoorwaarden.
38. Privacy Waarborg: keurmerk van de DDMA, de branchevereniging voor organisaties die aan dialoogmarketing en online interactie doen. Kentaa beschikt sinds juli 2017 over dit keurmerk. Dit garandeert dat de bedrijfsvoering van Kentaa voldoet aan de regels van het Privacy Waarborg met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Zie ook www.privacywaarborg.nl.

3. Algemeen

3.1 Kentaa beoogt met het Product Organisaties in Nederland te helpen met het werven van fondsen. Het team van Kentaa werkt dagelijks aan een gezamenlijke passie: Kentaa wil dat zoveel mogelijk mensen met plezier geld ophalen. Met als doel, iedereen kansen te geven op een goed leven en samen de wereld beter maken. Kentaa biedt met het Product een innovatief online hulpmiddel om als Organisatie inkomsten te verkrijgen.

3.2 Het Product kan uitsluitend gebruikt worden door Organisaties in Nederland met een non-profit doelstelling en die ingeschreven staan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit houdt in dat het geld dat door de Organisatie via het Product wordt opgehaald, een directe relatie moet hebben met een maatschappelijk nut en geen relatie mag hebben met een persoonlijk gewin of anderszins een commercieel oogmerk mag hebben. Voor Organisaties die niet in Nederland zijn geregistreerd of daar hun hoofdkantoor hebben, is het Product niet beschikbaar.

3.3 Een Organisatie dat via een online registratie een Abonnement aangaat op het Product, kan langs elektronische weg een Landingspagina aanmaken.

3.4 Om als Organisatie te worden aangemerkt en met een Landingspagina tot de Website te worden toegelaten, moet een Organisatie de Aanmeldingsprocedure succesvol hebben afgerond.

3.5 De Donateur kan via de Website een Donatiebedrag betalen via de volgende online betaalmethoden, welke gefaciliteerd worden door Payment Provider:

 • iDEAL
 • PayPal
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • eMaestro
 • Eenmalige machtiging (SEPA Direct Debit)

3.6 Van iedere Donatie wordt binnen het Product minimaal de volgende informatie opgeslagen:

 • Datum en tijd Donatie
 • Naam en e-mail adres Donateur
 • Donatiebedrag
 • Payment Provider kosten (incl. BTW)
 • Betaalstatus
 • Betaalmethode
 • Organisatie aan welke de Donatie gekoppeld is
 • Project aan welke de Donatie gekoppeld is (indien van toepassing)
 • Actiepagina waaraan de Donatie gekoppeld is (indien van toepassing)

3.7 Deze gegevens over donaties zijn voor Organisatie te allen tijde inzichtelijk via het Dashboard. Zowel Kentaa als Organisatie leven bij de verwerking van gebruik van deze (persoons)gegevens de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens na.

4. Functionaliteit

4.1 Onderdeel van het Dashboard is een Content Management Systeem (CMS). Via dit CMS kan door Organisatie een navigatiemenu worden aangemaakt voor de Landingspagina en de eventueel daaronder liggende pagina’s. Dit navigatiemenu kan bestaan uit twee niveaus: hoofd- en subpagina’s.

4.2 Een ander onderdeel van het Dashboard betreft de Instellingen module. Binnen deze module kunnen vele parameters van de website of onderdelen van de website op maat worden ingesteld, zoals doelbedragen, streefbedragen, inschrijfgeld, beloningen gekoppeld aan donatiebedragen, voorgestelde donatiebedragen en standaard instellingen voor Teampagina’s en Actiepagina’s.

4.3 Het Product beschikt over een zgn. auto e-mail module. Via deze module worden automatische e-mails gestuurd naar sitebeheerders en/of projectbeheerders en/of Teamstarters en/of Actiestarters en/of Donateurs bij bepaalde gebeurtenissen op de webpagina’s van de Organisatie. Zoals bij de ontvangst van een donatie of het behalen van een doelbedrag. Via het Kentaa Dashboard kan elk type e-mail aan- of uitgezet worden.

4.4 Binnen het Dashboard zijn overzichten beschikbaar met de informatie van alle aangemaakte Acties, Teams, Projecten, Deelnemers, nieuwsinschrijvingen en Donaties.

4.5 In het SUMO, dat beschikbaar is binnen het Dashboard, worden alle functionaliteiten nader omschreven met uitleg hoe ze gebruikt kunnen worden.

4.6 Het Product dat Kentaa aanbiedt aan de aangesloten Organisatie is "as is". Kentaa bepaalt hoe de Producten functioneren en kan geen garanties bieden dat de Producten volledig in overeenstemming met de wensen van Organisatie functioneren. Bij eventuele discussie over de geleverde dienstverlening of de inhoud en werking van de Producten geldt dat het aangesloten Organisatie zich kan laten deactiveren als zij het niet eens is met de manier waarop het Product werkt. Reeds voor het Product betaalde kosten en bedragen blijven alsdan echter wel verschuldigd. Kentaa verleent bij tussentijdse deactivering geen restitutie.

4.7 Kentaa behoudt zich het recht voor het Product en de werking van de Website te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen en zal zich inspannen om de aangesloten Organisaties tijdig van een dergelijke aanpassing van de dienst(en) in kennis te stellen.

4.8 Kentaa geeft geen enkele garantie op de kans op succes met het gebruik van het Product.

4.9 Kentaa is niet aansprakelijk voor de risico’s verbonden aan het starten van een geldinzamelactie door een Teamstarter of Actiestarter of het doen van een Donatie via de Landingspagina.

5 Uitbetaling en regelgeving

5.1 Voor de Donaties die via de Website worden gedaan, wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening van de Payment Provider en van de Derdengeldenrekening van SDOF. SDOF ontvangt, vanuit de Derdengeldenrekening van Payment Provider, op haar Derdengeldenrekening alle Inschrijfgelden, Webshopgelden, Donatiebedragen en Vrijwillige Bijdragen Platformkosten met aftrek van de Payment Provider kosten. Maandelijks keert SDOF alle Inschrijfgelden, Webshopgelden en Donatiebedragen met aftrek van de Payment Provider kosten via haar Derdengeldenrekening uit aan de Organisaties op basis van de opgeslagen informatie van de Donaties.

5.2 Kentaa (en SDOF) is als vrijgestelde betaaldienstverlener opgenomen in het openbaar register van DNB (De Nederlandsche Bank). 

6 Algemene informatie Kentaa Crowdfunding

6.1 Bij gebruik van Kentaa Crowdfunding krijgt de Organisatie de beschikking over een Landingspagina. De Landingspagina is de algemene pagina op de Website van de Organisatie.

6.2 Via het Dashboard kan de Organisatie maximaal drie Projectpagina’s aanmaken onder deze Landingspagina. Een Projectpagina kan worden opgezet voor een crowdfunding campagne met een Doelbedrag, Doeldatum en in te stellen beloningen (rewards) voor Donateurs. Op de Landingspagina en Projectpagina’s kan de webbezoeker online een Donatie doen.

7 Algemene informatie Kentaa Crowdfunding PLUS

7.1 Kentaa Crowdfunding PLUS is gelijk aan Kentaa Crowdfunding waarbij er geen beperking geldt voor wat betreft het aantal Projectpagina’s die kunnen worden aangemaakt door de Organisatie.

7.2 Kentaa Crowdfunding PLUS biedt daarnaast aanvullende functionaliteiten ten opzichte van Kentaa Crowdfunding die zijn beschreven in SUMO.

8 Algemene informatie Kentaa Event Fundraising

8.1 Bij gebruik van Kentaa Event Fundraising krijgt de Organisatie de beschikking over een Landingspagina. De Landingspagina kan door de Organisatie ingericht worden voor een Evenement.

8.2 Voor het werven van fondsen via een evenement beschikt Kentaa Event Fundraising over functionaliteit voor het innen van het inschrijfgeld. Er is daarbij één inschrijfoptie (lees: bedrag) mogelijk.

8.3 Op de Landingspagina kan de webbezoeker online een Donatie doen of zich inschrijven voor het Evenement van de Organisatie.

8.4 Er kunnen zich maximaal 50 deelnemers aanmelden. Deelnemers kunnen zich in teamverband aanmelden of individueel. Iedere deelnemer maakt bij de inschrijving direct een Actiepagina en eventueel een Teampagina aan waarmee sponsorgeld geworven kan worden.

8.5 Op een Actiepagina of Teampagina kan de webbezoeker online een Donatie doen. Op een Teampagina kan men zich daarnaast als teamlid inschrijven voor het Evenement van de Organisatie.

9 Algemene informatie Kentaa Event Fundraising PLUS

9.1 Kentaa Event Fundraising PLUS is gelijk aan Kentaa Event Fundraising waarbij er geen beperking geldt voor wat betreft het aantal deelnemers. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van een onbeperkt aantal verschillende inschrijfopties met verschillende inschrijfgelden.

9.2 Kentaa Event Fundraising PLUS biedt daarnaast aanvullende functionaliteiten ten opzichte van Kentaa Event Fundraising die zijn beschreven in SUMO.

10 Algemene informatie Kentaa Kom-In-Actie

10.1 Bij gebruik van Kentaa Kom-In-Actie Advanced krijgt de Organisatie de beschikking over een Landingspagina. De Landingspagina kan door de Organisatie ingericht worden als een homepage voor een online actieplatform.

10.2 Met Kentaa Kom-In-Actie faciliteert Organisatie de geldinzamelacties die door de achterban worden gestart voor Organisatie. Deze zogenaamde Actiestarters kunnen op de website hun actie aanmelden en een webpagina aanmaken (de Actiepagina) met informatie over hun actie. Indien men in groepsverband een actie opzet, kan men hiervoor een Teampagina aanmaken. Aan deze Teampagina zijn de Actiepagina’s van de teamleden gekoppeld.

10.3 Op de Landingspagina kan de webbezoeker online een Donatie doen of een actie starten voor de Organisatie.

10.4 Er kunnen maximaal 50 Actiepagina’s aangemaakt worden.

10.5 Op een Actiepagina of Teampagina kan de webbezoeker online een Donatie doen. Op een Teampagina kan men zich daarnaast als teamlid aanmelden en daarbij een persoonlijke Actiepagina aanmaken.

11 Algemene informatie Kentaa Kom-In-Actie PLUS

11.1 Kentaa Event Fundraising PLUS is gelijk aan Kentaa Event Fundraising waarbij er geen beperking geldt voor wat betreft het aantal deelnemers. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van een onbeperkt aantal verschillende inschrijfopties met verschillende inschrijfgelden.

11.2 Kentaa Event Fundraising PLUS biedt daarnaast aanvullende functionaliteiten ten opzichte van Kentaa Event Fundraising die zijn beschreven in SUMO.

12 Helpdesk en support

12.1 Organisaties met een lopend abonnement op het Product, kunnen de Kentaa Support Desk contacteren in geval van vragen of storingen. De Kentaa Support Desk is bemenst op werkdagen tijdens kantooruren (09:00 – 17:00 uur). Er kan contact worden opgenomen met de Kentaa Support Desk:

 • Via e-mail: support@kentaa.nl

13 Kosten

13.1 De kosten voor het gebruik van voor het gebruik van het Product bestaan uit:

 • Kosten voor het Abonnement op het Product
 • Payment Provider Transactiekosten

13.2 Kentaa berekent geen kosten voor het Abonnement van Kentaa Crowdfunding, Kentaa Event Fundraising en Kentaa Kom-In-Actie.

13.3 De Payment Provider kosten worden in rekening gebracht per geslaagde transactie en bedragen incl. 21% BTW:  

iDEAL

 

PayPal

Mastercard / Visa / eMaestro

Refunds

€ 0,17

€ 0,41 + 3,4% van donatiebedrag

Binnen EU – consumentenkaarten:

€ 0,12 + 1,45% van donatiebedrag

Buiten EU + zakelijke kaarten:

€ 0,12 + 3,39% van donatiebedrag

€ 0,23


Deze tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen bij de Payment Provider en PayPal. Kentaa behoudt zich het recht voor eventuele prijswijzigingen van de Payment Provider en/of PayPal per direct door te voeren en van toepassing te laten zijn voor Organisatie. Kentaa zal hierover Organisatie informeren.

13.4 De totale kosten van Kentaa voor het Abonnement van Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising PLUS en Kentaa Kom-In-Actie PLUS bedragen:

 

Kentaa Crowdfunding PLUS

Kentaa Event Fundraising PLUS

Kentaa

Kom-In-Actie PLUS

Kosten per maand:

€ 81,82

€ 81,82

€ 81,82

BTW 21%

€ 17,28

€ 17,28

€ 17,28

TOTAAL

€ 99,00

€ 99,00

€ 99,00

13.5 Voor de betaling van het Abonnement kan gekozen worden tussen:

 • Betaling per maand
 • Betaling per jaar
 • Betaling per drie jaar

14 Vrijwillige Bijdrage Platformkosten

14.1 In het donatieformulier wordt aan Donateurs gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage te doen aan Kentaa voor haar dienstverlening aan Organisatie. Dit kan een procentueel bedrag zijn van het Donatiebedrag, een vast bedrag naar keuze of geen bijdrage.

14.2 De Vrijwillige Bijdrage Platformkosten wordt opgeteld bij het Donatiebedrag en door de Donateur betaalt via het betaalsysteem van de Payment Provider.

14.3 Kentaa ontvangt via Payment Provider de Vrijwillige Bijdrage Platformkosten en draagt hierover 21% BTW af.

14.4 De Vrijwillige Bijdrage Platformkosten is voor de Donateur inzichtelijk op het betaalbewijs dat Donateur via e-mail ontvangt na de betaling. Hierop staat de BTW aangegeven.

15 Aanmeldingsprocedure

15.1 Om als Organisatie toegelaten te worden tot het Product dient de Organisatie via de Website deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en de volgende aanmeldinformatie te verstrekken:

 • Omschrijving en adresgegevens van de Organisatie;
 • Naam van de contactpersoon voor de Organisatie;
 • Telefoonnummer en één werkend e-mailadres voor de correspondentie met de Organisatie aangaande het Product. Dit mailadres is tevens het inlogaccount voor het Dashboard.

Deze gegevens worden gevraagd in het online aanmeldformulier voor het Product.

15.2 Na het doorlopen van het online aanmeldformulier wordt de Landingspagina van de Organisatie automatische aangemaakt en ontvangt de Organisatie per e-mail de inloggegevens voor het Dashboard om gebruik te kunnen gaan maken van het Product.

15.3 Kentaa controleert achteraf alle aanmeldingen voor het Product. Een Organisatie kan door Kentaa de toegang tot het Product geweigerd worden als niet voldaan wordt aan de voorwaarde uit artikel 3.2 van deze Gebruiksvoorwaarden  of wanneer de activiteiten van Organisatie in strijd zijn met de ethische normen en waarden van Kentaa. Kentaa neemt een eenzijdig besluit over de toelating waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.  

15.4 Voordat men op de Landingspagina online kan doneren, dienen via het Dashboard de contactgegevens en het IBAN nummer van Organisatie te worden ingevuld én een aantal documenten te worden geüpload. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent online betalingsverkeer.

15.5 De volgende documenten dienen door Organisatie via het Dashboard te worden geüpload:

 • kopie uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen (niet ouder dan 3 maanden);
 • kopie bankafschrift van de Organisatie (niet ouder dan 3 maanden) met daarop duidelijk vermeld het IBAN nummer. De naam van de Organisatie op het bankafschrift dient overeen te komen met de gegevens in het uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van voorzitter én penningmeester van de stichting/vereniging in overeenstemming met de informatie op het uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. In geval van gezamenlijke tekenbevoegdheid dienen kopieën van geldige identiteitsbewijzen van alle personen te worden geüpload van wie handtekeningen vereist zijn voor een geldige ondertekening, waarbij Kentaa aanvaardt dat op de aan te leveren kopieën de pasfoto en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt;
 • kopie van de statuten van de stichting of vereniging.

15.6 Pas als de in artikel 15.5 vermelde documenten zijn geüpload en door Kentaa op juistheid en volledigheid zijn gecontroleerd en goedgekeurd, is de aanmeldprocedure afgerond, kunnen via de Website donaties worden gedaan aan de Organisatie en zullen donatiegelden worden uitbetaald.

15.7 Organisatie is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de correspondentie- en overige gegevens via het Dashboard.

15.8 Organisatie bepaalt zelf de inlogcode (gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord) voor het Dashboard via de Aanmeldprocedure. Deze inlogcode wordt gebruikt om de Landingspagina en daaraan gekoppelde pagina’s via het Dashboard te beheren en gegevens ten aanzien van webbezoek en Donaties in te zien. Het is niet toegestaan de inlogcode over te dragen dan wel aan andere Organisaties of derden in gebruik te geven. Kentaa behoudt zich het recht voor om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder bijzondere of onvoorziene omstandigheden de inlogcode te wijzigen/in te trekken na het aangesloten Organisatie op de hoogte gesteld te hebben.

15.9 Kentaa heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het Abonnement van Organisatie na aanmelding in te trekken indien er sprake is van fraude. In dat geval zal Kentaa alle door Organisatie geplaatste content op de Website verwijderen.

16 Duur, opschorting en beëindiging abonnement

16.1 Het Abonnement op het Product is een doorlopend Abonnement met de mogelijkheid voor beide partijen om het met onmiddellijke ingang op te zeggen.

16.2 De contactpersoon van Organisatie zoals die bij Kentaa bekend is, kan het Abonnement beëindigen door een e-mail te sturen naar support@kentaa.nl met minimaal de volgende gegevens: • Naam van Organisatie; • Webadres van de Landingspagina; • Reden waarom Organisatie het Abonnement wil beëindigen; • Gewenste opzegdatum.

16.3 In het geval van Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising PLUS of Kentaa Kom-In-Actie PLUS kan Organisatie via het Dashboard kiezen voor een Abonnement periode van een maand, een jaar of drie jaar, gerekend vanaf de dag waarop de eerste Abonnement periode is ingegaan. Indien het Abonnement niet uiterlijk één maand voor het einde van een periode is opgezegd, wordt deze automatisch verlengd met eenzelfde periode.

16.4 In het geval van een Abonnement op Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising PLUS of Kentaa Kom-In-Actie PLUS, wordt er door Kentaa na beëindiging van het Abonnement door Organisatie geen deel van een eerdere betaling van het Abonnement gerestitueerd.

16.5 Kentaa is gerechtigd om het Abonnement van Organisatie op Kentaa Crowdfunding, Kentaa Event Fundraising en Kentaa Kom-In-Actie stop te zetten:

 • Indien na de aanmeldingsprocedure en gedurende één kalendermaand geen enkele Donatie is ontvangen door Organisatie; óf:
 • Indien er gedurende een aangesloten periode van twee kalendermaanden geen enkele donatie is ontvangen door de Organisatie.

16.6 Organisatie zal voorafgaand aan de beëindiging van het Abonnement door Kentaa als gevolgd van het gestelde in artikel 16.6, een e-mail van Kentaa ontvangen met de mogelijkheid om de stopzetting van het Abonnement te voorkomen.

16.7 Kentaa is gerechtigd om het prijsmodel van het Product zoals beschreven in artikel 13 en 14 te veranderen. Indien Kentaa van dit recht gebruik maakt, zal Kentaa alle Organisaties met een lopend Abonnement, over deze wijziging uiterlijk twee maanden voor de maand waarop het nieuwe prijsmodel van kracht wordt, informeren. Organisatie heeft daarbij het recht om het Abonnement kosteloos te beëindigen. In het geval Organisatie een Abonnement heeft op Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising PLUS of Kentaa Kom-In-Actie PLUS waarbij het Abonnement door Organisatie meer dan twee maanden vooruitbetaald is, zal Kentaa bij beëindiging van het Abonnement door Organisatie naar aanleiding van het gewijzigde prijsmodel, het vooruitbetaalde bedrag voor het Abonnement aan Organisatie restitueren.

16.8 De opzegging van een Abonnement door Organisatie zal door Kentaa binnen 5 werkdagen na ontvangst door Kentaa per e-mail worden bevestigd waarbij wordt aangegeven wat de einddatum van het Abonnement is. Het Abonnement wordt vervolgens op de opgegeven datum door Kentaa beëindigd op de wijze als beschreven onder artikel 16.12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

16.9 Kentaa en Organisaties (Partijen) mogen met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) laten weten het Abonnement te beëindigen en haar verplichtingen op te schorten wanneer: a. de andere partij diens verplichtingen op grond van de Gebruiksvoorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim verkeert; b. de andere partij na het actief worden van het Abonnement bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Organisatie de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet zal nakomen; c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze Algemene Voorwaarden of ongewijzigde instandhouding van het Abonnement in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevraagd; d. de andere partij onrechtmatig informatie op de Website heeft geplaatst. Hieronder valt het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie; e. Kentaa na ontvangst van klachten van Donateurs en/of ontvangst van andere relevante en betrouwbare informatie, gegronde twijfel heeft over de betrouwbaarheid van Organisatie en fraude vermoedt met betrekking tot de Donatiegelden die Organisatie via de Website ontvangt; f. het faillissement van de andere partij is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van de andere partij is ingediend.

16.10 Als Kentaa of Organisatie op een van de in artikel 16.9 van deze Gebruiksoorwaarden vermelde gronden het Abonnement beëindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op de relatie tussen partijen.

16.11 Als Kentaa op één van de in artikel 16.9 van deze Gebruiksvoorwaarden vermelde gronden het Abonnement beëindigt, is Kentaa op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding van kosten die op welke wijze dan ook door de beëindiging (zijn) ontstaan en/of restitutie van Abonnement gelden die door Organisatie zijn betaald.

16.12 Na beëindiging van het Abonnement, is Kentaa gerechtigd Organisatie de toegang tot de Website te ontzeggen en de Landingspagina, Projectpagina(‘s), Actiepagina(‘s) van de Organisatie inclusief het door Organisatie geplaatste content te verwijderen. Donatie inkomsten ontvangen na afloop van het Abonnement en ontvangen via de Landingspagina van Organisatie, worden conform de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door Kentaa uitgekeerd aan Organisatie. Binnen 3 maanden na afloop van het Abonnement zal Kentaa alle gegevens van Donateurs en Actiestarters die Organisatie met het Product geworven heeft onomkeerbaar verwijderen in haar database conform de Verwerkersovereenkomst die is opgenomen in artikel 20.

17 Inning van Abonnement in geval van Kentaa Crowdfunding PLUS, Kentaa Event Fundraising PLUS of Kentaa Kom-In-Actie PLUS

17.1 De betaling van het Abonnement voor de eerste periode dient Organisatie te voldoen bij het afsluiten van het Abonnement binnen het Dashboard via iDEAL of credit card.

17.2 Met de betaling van de eerste periode, geeft de Organisatie aan Kentaa toestemming om vervolgens de kosten van het Abonnement automatisch af te schrijven van de bankrekening of credit card rekening waarmee de eerste periode is betaald.

17.3 In geval van een gekozen Abonnement periode van een maand, zal Kentaa het betreffende maandbedrag maandelijks afschrijven op de eerste dag van de betreffende maandperiode.

17.4 In geval van een gekozen Abonnement periode van een jaar of drie jaar, zal Kentaa het betreffende jaarbedrag jaarlijks afschrijven op de eerste dag van het betreffende jaar.

17.5 Indien de bankgegevens respectievelijk creditcard gegevens van Organisatie wijzigen (waardoor Kentaa het bedrag niet mee automatisch kan afschrijven), is Organisatie verplicht dit voor het einde van de lopende Abonnement periode door te geven aan Kentaa per e-mail aan support@kentaa.nl.

17.6 Indien Kentaa het maandbedrag respectievelijk jaarbedrag niet automatisch kan innen, zal door Kentaa contact opgenomen worden met de contactpersoon van de Organisatie. Indien de betaling vervolgens alsnog niet ontvangen wordt, zal het Abonnement door Kentaa worden beëindigd zoals beschreven in artikel 16 van deze Gebruiksvoorwaarden.

18 Maandelijkse uitbetaling

18.1 Binnen vier weken na afloop van een maand worden de donatie inkomsten van Organisatie vanuit de derdengelden rekening van SDOF gestort op de bankrekening van Organisatie zoals opgegeven bij de Aanmeldingsprocedure en zoals beschreven in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

18.2 De donatie inkomsten in een maand zijn gelijk aan de optelsom van Inschrijfgelden, Webshopgelden en Donatiebedragen met aftrek van de Payment Provider kosten zoals deze door SDOF in de betreffende maand op haar derdengeldenrekening zijn ontvangen van Payment Provider.

18.3 In het Dashboard kan Organisatie de specificatie, behorende bij de maandelijkse uitbetaling, bekijken. Op deze specificatie staan alle gegevens met betrekking tot de Inschrijfgelden, Webshopgelden, Donatiebedragen en Payment Provider kosten.

19 Intellectueel Eigendom

19.1 De Website en het Product zijn auteursrechtelijk beschermd. Kentaa is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die op de Landingspagina en de daar onder vallende pagina’s zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

19.2 Organisatie draagt er zorg voor dat content die door webbezoekers op de Website, Actiepagina of Landingspagina worden geplaatst geen inbreuk maken op de auteursrechten van derde partijen. Organisatie vrijwaart Kentaa tegen aanspraken of vorderingen van derde partijen in verband met inbreuken op auteursrechten.

20 VERWERKERSOVEREENKOMST

20.1 Via de Website worden persoonlijke gegevens van consumenten (Persoonsgegevens) geworven en opgeslagen in de databestanden van Kentaa. Op de verwerking van Persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming-EU 2017/679 (AVG) van toepassing. Organisatie geldt onder de AVG en deze Gebruiksvoorwaarden als de Verwerkingsverantwoordelijke. Kentaa is de Verwerker voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens in opdracht en op instructie van Organisatie. Kentaa geldt uitsluitend als verwerker voor de verwerking van Persoonsgegevens die Kentaa nodig heeft om haar dienstverlening uit te voeren.

20.2 Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Met aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden wordt deze Verwerkers-overeenkomst geacht te zijn aanvaard door de Organisatie.

20.3 Kentaa verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (van donateurs, actiestarters, deelnemers);
 • NAW gegevens (idem);
 • E-mailadres (idem);
 • Alle overige persoonsgegevens die via een, door Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) vastgesteld inschrijvingsformulier, via de Kentaa website verworven worden;
 • Gegevens met betrekking tot transacties/donaties/betalingen;
 • Data verkregen uit een Facebook profiel indien Actiestarter op de Landingspagina van Organisatie de optie kiest om via Facebook een inlogaccount aan te maken voor deze Landingspagina. Het betreft dan de naam, e-mailadres en profielfoto van het Facebook profiel;
 • Financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer);
 • Content van Actiestarters, Teamstarters en Organisatie die via het Dashboard op de Landingspagina van Organisatie is geplaatst. Een nadere specificatie van alle Persoonsgegevens die Kentaa voor Organisatie verwerkt is te vinden in het Dashboard.

20.4 Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) heeft en houdt volledige zeggenschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

20.5 Kentaa verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en overige op de verweking van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.

20.6 Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) heeft via het Dashboard toegang tot alle Persoonsgegevens die verwerkt zijn. Kentaa zal alle Persoonsgegevens die zij voor Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) verwerkt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) binnen veertien werkdagen volledig en onherroepelijk te verwijderen van dedicated servers en eventueel gehoste servers en uit (interne) mailboxen. Binnen 30 dagen worden persoonsgegevens verwijderd van reserve kopieën en uit back-up bestanden.

20.7 Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) stemt ermee in dat onder ‘verwijdering van persoonsgegevens’ wordt begrepen: het verwijderen van alle Persoonsgegevens in de databases die zijn verworven met Landingspagina. Dit is een onomkeerbaar proces. De datarecords blijven wel bestaan met gegevens voor statistische doeleinden of gegevens die op grond van een wettelijke verplichting geregistreerd dienen te staan. De Persoonsgegevens in deze datarecords worden onomkeerbaar vervangen door de term ‘anoniem’ (anoniem, dat wil zeggen niet meer tot een natuurlijke persoon herleidbare vorm). Verwerkings-verantwoordelijke (Organisatie) stemt in met deze wijze van het uitvoeren van verwijderingsverzoeken van Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie). In het Dashboard is het overzicht te vinden welke Persoonsgegevens verwijderd worden (onder Administratie -> Persoonsgegevens). Kentaa is zelfstandig verantwoordelijk voor de verdere verwerking van alle data die geen persoonlijke kenmerken bevatten. Deze geanonimiseerde data gebruikt Kentaa uitsluitend voor statistische doeleinden.

20.8 Uiterlijk 3 (drie) maanden en niet binnen één maand na beëindiging van het Abonnement (ongeacht de grondslag van de beëindiging) verwijdert Kentaa volledig en onherroepelijk alle Persoonsgegevens die voor en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) zijn verwerkt, ongeacht of Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) voor het verwijderen van de gegevens opdracht heeft gegeven.

20.9 Kentaa neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Kentaa zorgt ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens, de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen verplichtingen van Kentaa kent en verplicht is die na te komen.

20.10 In geval Kentaa een Datalek constateert, zal Kentaa Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) onmiddellijk - doch uiterlijk binnen 12 uur na constatering - gedetailleerd op de hoogte stellen van het Datalek. Kentaa verschaft daarbij uit eigen beweging aan Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) alle informatie betreffende ieder Datalek, waaronder in ieder geval begrepen de aard van het Datalek, de hoeveelheid en categorieën Persoonsgegevens die door het Datalek (kunnen) zijn geraakt en de getroffen beveiligingsmaatregelen om het Datalek te kunnen stopzetten. Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) kan onder omstandigheden verplicht zijn het Datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kentaa zal onder geen omstandigheid overgaan tot het zelfstandig melden van enig Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) kan onder omstandigheden eveneens verplicht zijn het Datalek te melden aan de Donateurs en Actiestarters. Kentaa zal onder geen omstandigheid overgaan tot het zelfstandig melden van enig Datalek aan de Donateurs. Teamstarters en Actiestarters. Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen is een zelfstandige beslissing van Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie).

20.11 Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) gaat ermee akkoord dat Kentaa bij de uitvoering van haar werkzaamheden derde partijen inschakelt, zijnde de Payment Provider, Amazon Web Services te Ierland, Sendgrid en Rollbar. Voor betreffende subverwerkers gelden bij de verwerking van de Persoonsgegevens dezelfde voorwaarden als in deze verwerkersovereenkomst omschreven. Kentaa blijft in de verhouding tussen partijen altijd aanspreekpunt en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst. Kentaa garandeert dat iedere verwerking van Persoonsgegevens welke door of namens Kentaa met inbegrip van de door haar ingeschakelde derden wordt verricht in verband met het uitvoeren van de Opdracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) wordt door Kentaa op de hoogte gebracht van ieder Datalek geconstateerd bij een ingeschakelde derde.

20.12 Onder de subverwerkers waarmee Kentaa samenwerkt, bevinden zich drie partijen met een hoofdkantoor buiten de EU en die daardoor buiten de EU privacy regelgeving vallen, zijnde: Amazon Web Services, SendGrid en Rollbar.

20.13 Kentaa is klant van het Amerikaans bedrijf Amazon Web Services (AWS) met het hoofdkantoor in Washington. AWS wordt gebruikt voor de hosting van de infrastructuur en databases. Kentaa heeft e.e.a. zodanig ingesteld bij AWS dat deze hosting plaatsvindt in AWS data centra in Europa (Ierland). Op deze website staat beschreven dat in dat geval AWS aan de GDPR regelgeving voldoet:

https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/

Via onderstaande link is de GDPR Data Processing Addendum te downloaden die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst van Kentaa met AWS:

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

20.14 SendGrid is een software tool voor het versturen van e-mails. Eigenaar van SendGrid is het Amerikaanse bedrijf Twillio met het hoofdkantoor in Denver. Kentaa gebruikt Sendgrid voor het versturen van de automatische e-mails vanuit Kentaa producten. Op deze webpagina staat uitgelegd wat de impact is van de zgn. Privacy Shield regelgeving:

https://sendgrid.com/blog/how-the-recent-privacy-shield-ruling-impacts-twilio-sendgrid-users/

Hierin staat aangegeven:

“It’s important to note that the same ruling that found Privacy Shield to be invalid upheld Standard Contractual Clauses (SCCs) as a valid data transfer mechanism. As a SendGrid customer, your account is already covered by the Twilio Data Protection Addendum, which incorporates the Standard Contractual Clauses in section 14.4. So, by agreeing to our Terms and Conditions you’ve already agreed to the Data Protection Addendum and therefore the Standard Contractual Clauses. If you’re working with a legal team that requires a signed document, please contact privacy@twilio.com with your request.”

Via onderstaande link is het Data Protection Addendum te downloaden dat onderdeel is van de overeenkomst van Kentaa met Twillio voor het gebruik van SendGrid:

https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum

Een getekend exemplaar van deze DPA is bij Kentaa opvraagbaar.

20.15 Rollbar is een Amerikaans bedrijf met het hoofdkantoor in San Francisco dat software tools biedt voor fout monitoring. Rollbar wordt door Kentaa gebruikt voor foutafhandeling. Kentaa schrijft hier technische errors, debug en info messages naar toe vanuit onze applicaties middels een API. Rollbar zelf heeft geen toegang tot (privacy gevoelige) informatie vanuit de Kentaa producten. Het is dus eenrichtingverkeer vanuit ons naar Rollbar. Het kan voorkomen dat in een gegenereerde foutmelding vanuit de Kentaa producten privacy gevoelige informatie naar Rollbar wordt verstuurd. Wanneer er zich een foutmelding voordoet stuurt Kentaa alle informatie van die pagina door naar Rollbar om te kunnen achterhalen welke invoer de fout heeft getriggerd. Kentaa zorgt ervoor dat privacy gevoelige informatie uit deze berichten wordt gefilterd zonder dat het nut en noodzaak van de tool Rollbar in het geding komt. Meer technische informatie over het filteren is hier te vinden:

https://docs.rollbar.com/docs/ruby#managing-sensitive-data

Rollbar’s antwoord m.b.t. besluit Privacy Shield:

We are still reviewing the decision of the Court of Justice of the European Union regarding the EU-US Privacy Shield, its implications, and subsequent developments. We will provide an update as soon as practicable. We do also offer a DPA you can add to your account.”

Kentaa heeft een DPA met Rollbar gesloten. Het model van deze overeenkomst is hier te vinden:

https://docs.rollbar.com/docs/data-processing-agreement  

De getekende versie is bij Kentaa opvraagbaar.

N.B.:

Kentaa bouwt het gebruik van Rollbar stapsgewijs af en schakelt in plaats daarvan over op het gebruik van de diensten van het Nederlandse bedrijf AppSignal. Zodra de uitfasering van het gebruik van Rollbar is afgerond zal Kentaa Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte stellen.

20.16 Kentaa houdt de Persoonsgegevens geheim. Kentaa draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Dit gebod geldt niet voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.

20.17 Kentaa draagt er zorg voor dat de Betrokkene in de zin van de AVG al zijn/haarrechten op grond van de AVG kan uitoefenen. Kentaa zal verder op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:

 1. Het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Verwerkingsverantwoordelijk nodig mocht hebben;
 2. Het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens;
 3. Het beschikbaar stellen van de Persoonsgegevens van de betrokkene voor het kunnen uitoefenen van het recht op dataportabiliteit;
 4. Het afhandelen van door de Betrokkene gemaakt bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens.

Waar het voor Kentaa, op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, niet mogelijk is om volledige uitvoering te geven aan een verzoek van een betrokkene tot uitoefening van zijn rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens zal Kentaa Verwerkingsverantwoordelijke (Organisatie) hierover tijdig, volledig en onderbouwd informeren.

20.18 Kentaa heeft voor haar bedrijfsvoering een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeleid. Hierin zijn o.a. de volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen opgenomen:

 • Procedures voor systeembeheer; database, servers, tools;
 • Procedures voor Datalekken en alle rechten van Betrokkenen die voortvloeien vanuit de AVG;
 • Maatregelen voor beveiliging LAN, computers, printers en NAS;
 • Procedures voor transport van data tussen Kentaa en Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Fysieke maatregelen voor toegang tot kantoorpand;
 • Beveiliging van computers van medewerkers;
 • Maatregelen tegen kwaadaardige programmatuur;
 • Automatische logging van toegang tot gegevens;
 • Beschrijving van de rollen en rechten van de, binnen Kentaa gehanteerde, functieprofielen;
 • Wachtwoord beleid;
 • Technische beschrijving van de werking van systemen die door de producten van Kentaa gebruikt worden;
 • Richtlijnen voor (tijdelijke) medewerkers;
 • Procedure bij uitdienst gaan van een medewerker.

20.19 Het is mogelijk dat de Website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. Kentaa heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de  inhoud  en  het  beleid  van  deze    Op  deze  websites  valt  de webbezoeker onder  de privacy regels van die betreffende site. Kentaa is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de werkwijze en omgang met Persoonsgegevens door de (organisaties achter) deze websites.

21 Aansprakelijkheid

21.1 Kentaa stelt de Landingspagina, Website en alle daaraan gekoppelde webpagina’s met zorgvuldigheid samen. Voor de werking, beschikbaarheid en toegang tot Landingspagina en Websites is Kentaa afhankelijk van derde partijen. Kentaa is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking en toegankelijkheid van de Landingspagina, Website en gelieerde pagina’s, tenzij de gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Kentaa.

21.2 Het succes van een campagne, teamactie en/of persoonlijke actie en de ontvangst van donaties via de Website ligt in handen van Organisatie. Kentaa is niet aansprakelijk als voor een campagne, actie, inzamelingsactie, donatieactie en daaraan gerelateerde op de Landingspagina gelanceerde acties geen succes blijkt of blijken te hebben en er, bijvoorbeeld, geen donaties worden ontvangen door Organisatie.

21.3 Kentaa besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Kentaa is – tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kentaa – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Kentaa of door Organisatie aan Kentaa.

21.4 De op de Website geplaatste teksten aangaande de Landingspagina en daaronder vallende pagina’s geven alleen de mening van de Organisatie zelf weer en niet die van Kentaa. Kentaa heeft enkel een faciliterende rol richting de Organisatie. Kentaa geeft geen enkel oordeel over of garantie op de kans van slagen van enig Landingspagina en de risico’s verbonden aan het doen van een Donatie aan een Organisatie. Kentaa is hiervoor – tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van Kentaa – op geen enkele wijze aansprakelijk. Een besluit tot het doen van een Donatie is dan ook volledig voor rekening en risico van de Donateur en de Organisatie.

21.5 De aansprakelijkheid van Kentaa is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe zaakschade. Kentaa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.

21.6 De totale aansprakelijkheid van Kentaa voor enige schade van de Organisatie is is per schadeveroorzakende gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag van € 1.250.000,- dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kentaa wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar voor een schadegeval geen dekking biedt is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de overeenkomst van een lopend contractjaar.

21.7 Partijen dragen zorg voor afdoende verzekeringsdekking van de aansprakelijkheid onder deze Verwerkersovereenkomst. Zo heeft Kentaa een zgn. CyberClear verzekering bij Hiscox voor eventuele cyber incidenten met een verzekerd bedrag van max. € 1.000.000,- per incident en verzekeringsjaar waarbij een eigen risico geldt van € 1.000,-. 

21.8 Kentaa vrijwaart de Organisatie en stelt de Organisatie schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden en voor verliezen, schade of kosten, waaronder boetes en dwangsommen van de Autoriteit Persoonsgegevens die de Organisatie maakt of lijdt en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een verwijtbare tekortkoming door Kentaa en/of diens onderaannemers in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige schending door Kentaa en/of diens onderaannemers van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, waaronder in elk geval begrepen de Wgbo en de AVG.

21.9 Kentaa is gerechtigd de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

22 Klachten

22.1 Klachten kunnen per e-mail worden gestuurd naar support@kentaa.nl. Binnen drie werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Kentaa zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

22.2 Als een klacht het niet voldoen door een Organisatie van diens verplichtingen jegens een Donateur betreft, zal – indien Kentaa dit naar haar uitsluitende oordeel noodzakelijk acht – Organisatie hierop aanspreken. Kentaa is echter geenszins verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van een Organisatie.

22.3 Via het Dashboard houdt Kentaa de aangesloten Organisatie op de hoogte van aanpassingen aan het Product.

22.4 Wijzigingen in Payment Provider kosten en kosten voor het Abonnement kosten worden via het Dashboard en/of e-mail door Kentaa minimaal twee maanden voordat deze ingaan doorgegeven aan aangesloten Organisaties. In geval dit via e-mail gebeurt, wordt de e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres van Organisatie.

23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de rechtsverhouding tussen Kentaa en Organisatie is Nederlands recht van toepassing. Alle in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen.

23.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden worden in eerste instantie voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Arnhem.

24 Varia

24.1 Deze Gebruiksvoorwaarden blijven ook na nadat het Abonnement is geëindigd van kracht, ongeacht de grondslag voor de beëindiging.

24.2 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal deze bepaling door Kentaa worden vervangen door geldige bepaling die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de nietige of vernietigbare bepaling. Alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

24.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of er zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

24.4 Kentaa kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Kentaa Organisatie vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden schriftelijk (waaronder begrepen: in elektronische vorm) op de hoogte te stellen en Organisatie mededelen op welke datum de nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de relatie tussen Kentaa en Organisatie van toepassing wordt. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via het Dashboard.